MISSION


 

Nhiệm vụ của Career Diversity là

"Tạo ra một môi trường nơi mọi người đa dạng trên thế giới làm việc công bằng bất kể quốc tịch, văn hóa, tôn giáo, v.v."

Với suy nghĩ này, chúng tôi sẽ giới thiệu tài sản nước ngoài, giới thiệu nhân sự Nhật Bản, tiếp nhận người nước ngoài, v.v.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ tuyển dụng đa dạng.


Trang web này cung cấp vô số công việc cho phép bạn làm việc bán thời gian, có việc toàn thời gian và có cả công việc phụ.
Chúng tôi sẽ tư vấn và gợi ý hướng nghiệp theo quốc gia bạn muốn làm việc, trình độ tiếng Nhật và quốc tịch, cũng như nghề nghiệp của bạn cho đến nay.
Đầu tiên, hãy đăng ký trên trang web này.

~Pick up job offer~


Chúng tôi sẽ giới thiệu thông tin việc làm mới được tuyển dụng

~Feature topics~


Những lời mời làm việc phổ biến

~Column~


Các cột hữu ích

Useful columns